top of page

Algemene voorwaarden Ultimate Shape

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt. 

 1. Ultimate Shape: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Core Business B.V., gevestigd aan Europalaan 30, 5232 BC te 's-Hertogenbosch, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 77157133.

 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Ultimate Shape een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 4. Partijen: Ultimate Shape en de Wederpartij gezamenlijk.

 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Ultimate Shape zich heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.

 6. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door Ultimate Shape te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: 

 • Vrij trainen, groepslessen en personal coaching, zulks op basis van een Lidmaatschap, een Rittenkaart, een programma van een bepaald aantal weken of een losse training of groepsles;

 • Vitaliteitstrajecten voor bedrijven.

De precieze inhoud van de Diensten komen Partijen uitdrukkelijk overeen, middels het aanbod op de Website dan wel een offerte van Ultimate Shape.

 1. Training: elke afzonderlijke, in het kader van de Overeenkomst, door Ultimate Shape aangeboden en/of te verzorgen trainingssessie of groepsles op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek en waarvoor de Consument zich middels de Ultimate Shape-app aanmeldt.

 2. Rittenkaart: een kaart waarmee de Consument voorafgaand een bepaald aantal Trainingen inkoopt, welke Rittenkaart voor bepaalde tijd geldig is.

 3. Lidmaatschap: een Overeenkomst die, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, voor een bepaalde tijd van drie maanden wordt aangegaan, voor stilzwijgende verlenging in aanmerking komt en op basis waarvan de Consument kan deelnemen Trainingen.

 4. Vitaliteitstraject: een Overeenkomst betreffende Dienstverlening ten behoeve van personeel binnen de organisatie van een bedrijfsmatig handelende Wederpartij, die voor bepaalde tijd wordt aangegaan en na verstrijken daarvan van rechtswege eindigt.

 5. Website: https://ultimateshape.virtuagym.com/webshop waarop Overeenkomsten met Consumenten worden gesloten.

 6. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ultimate Shape, iedere tot stand gekomen Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen. 

 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Ultimate Shape, waaronder zijn aanbod op de Website en zijn offertes mede begrepen, is vrijblijvend; Ultimate Shape kan op basis van slechts zijn aanbod, niet worden gehouden een Overeenkomst met de Wederpartij aan te gaan. Ultimate Shape kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen. Indien herroeping plaatsvindt nadat reeds een betaling door de Wederpartij is verricht, zal Ultimate Shape onverwijld, althans zo spoedig mogelijk, voor terugbetaling daarvan zorgdragen.

 2. Kennelijke fouten en/of vergissingen in een aanbod van Ultimate Shape, binden hem niet.

 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1, komt iedere Overeenkomst tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Ultimate Shape op de daartoe door Ultimate Shape aangewezen wijze heeft aanvaard. In geval de Overeenkomst rechtstreeks middels de Website tot stand wordt gebracht, zal de totstandkoming van de Overeenkomst, wederom onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Consument worden bevestigd.

 

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

 1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op Overeenkomsten tussen Ultimate Shape en Consumenten die rechtstreeks middels de Website worden gesloten.

 2. De Consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, gerechtigd om de Overeenkomst tot 14 dagen na totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden.

 3. Nakoming van een Overeenkomst binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.

 4. De Consument heeft geen herroepingsrecht bij een Overeenkomst na nakoming van de Overeenkomst, mits:

  • de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en,

  • de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Ultimate Shape de Overeenkomst volledig is nagekomen.

 5. Bij uitoefening van het herroepingsrecht is de Consument Ultimate Shape een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Ultimate Shape is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Ultimate Shape is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval de Consument ten aanzien van een Lidmaatschap of Rittenkaart betreffende dezelfde Dienst, vaker dan eenmaal een beroep doet op het herroepingsrecht, is Ultimate Shape gerechtigd om ten aanzien van de met betrekking tot de tweede, derde etc. Overeenkomst eventueel reeds genoten Trainingen, de prijs van een losse Training in rekening te brengen.

 6. De Consument kan van zijn herroepingsrecht gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Ultimate Shape aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Ultimate Shape. Zodra Ultimate Shape in kennis gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden, zal Ultimate Shape de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.

 7. Ultimate Shape zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling, minus het eventuele bedrag als bedoeld in lid 5, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen.

 

ARTIKEL 5. | LOOPTIJD, OPZEGGING EN ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Dienstverlening, tenzij sprake is van een Lidmaatschap. Een Lidmaatschap wordt, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor een bepaalde looptijd van drie maanden. Een Lidmaatschap wordt na verstrijken van de bepaalde looptijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het Lidmaatschap conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.

 2. Een Lidmaatschap eindigt door opzegging, doch niet eerder dan dat de bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging dient per e-mail te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 3. Indien de Overeenkomst een Rittenkaart betreft, geeft de Rittenkaart de Consument recht op deelname aan het uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen aantal Trainingen. Een Rittenkaart is gedurende drie maanden na aanschaf daarvan geldig, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien deze geldigheidsduur is verstreken, maakt de Consument niet langer aanspraak op deelname aan de Trainingen op basis van de Rittenkaart, ook niet indien het overeengekomen aantal Trainingen nog niet is verbruikt.

 4. In geval van ernstige blessure of ziekte van de Consument, kunnen Partijen besluiten dat de Wederpartij de Overeenkomst tussentijds kan beëindigen of dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt opgeschort. Ultimate Shape kan daaraan bijzondere voorwaarden verbinden, zoals het door de Consument aantonen van de blessure c.q. ziekte middels een doktersverklaring.

 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst tussentijds annuleert of de toepasselijke opzegtermijn niet in acht neemt, blijft de Wederpartij de prijs verschuldigd als ware Ultimate Shape in staat gesteld de Overeenkomst volledig na te komen.

 

ARTIKEL 6. | AAN- EN AFMELDEN VOOR TRAININGEN

 1. Aan- en afmelding voor Trainingen dient te geschieden middels de Ultimate Shape-app.

 2. Ultimate Shape behoudt zich te allen tijde het recht voor de beschikbaarheid van Trainingen in het lesrooster te wijzigen. Op grond van overmacht of onvoorziene omstandigheden is Ultimate Shape eveneens gerechtigd een geplande Training te annuleren. In een voorkomend geval doet Ultimate Shape daarvan tijdig mededeling aan de Consument en behoudt de Consument het recht om op een andere beschikbare datum en/of tijd aan de Training deel te nemen.

 3. Afmelding voor personal coaching, niet zijnde vrij trainen of groepslessen, dient te geschieden uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de betreffende Training. In geval de Consument zich niet tijdig afmeldt, vervalt de aanspraak op deelname aan de Training zonder dat Ultimate Shape tot enige compensatie is gehouden.

 

ARTIKEL 7. | GEZONDHEID

De Wederpartij verklaart impliciet dat zij alsook enige andere persoon die vanwege de Wederpartij van de Diensten gebruik maakt, naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om van de Diensten gebruik te maken zonder schade voor de gezondheid. De Wederpartij garandeert dat zij en bedoelde andere personen in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeren, dat zij niet op de hoogte zijn van een medische of andere reden waarom zij niet in staat zou zijn om van de Diensten gebruik te maken en dat de Dienstverlening niet schadelijk is voor hun gezondheid, veiligheid, welzijn of de lichamelijke conditie. Gebruik van de Diensten geschiedt uitsluitend op eigen risico.

 

ARTIKEL 8. | HUISREGELS

 1. Eenieder die gebruik maakt van de Diensten op locatie van Ultimate Shape dient zich te houden aan de huisregels van die locatie. Ultimate Shape is gerechtigd zijn huisregels van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie van de huisregels maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. In het bijzonder geldt dat tijdens het sporten op locatie van Ultimate Shape een handdoek verplicht is.

 2. Ultimate Shape is gerechtigd de betreffende persoon de toegang tot de trainingslocatie te ontzeggen of hem daarvan te verwijderen dan wel hem de (verdere) deelname aan de Training te ontzeggen, indien het gedrag van deze persoon, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, aanleiding geeft. 

 

ARTIKEL 9. | UITVOERING VAN DIENSTEN OP LOCATIE WEDERPARTIJ

In geval uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat de Dienstverlening, zoals onderdelen van een Vitaliteitstraject, wordt verzorgd op locatie van de Wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, staat de Wederpartij ervoor in dat Ultimate Shape aldaar gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door Ultimate Shape gewenste zaken en voorzieningen.

 

ARTIKEL 10. | DERDEN

 1. Ultimate Shape is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden aan wie Ultimate Shape de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Ultimate Shape, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 11. | KLACHTEN

 1. De Wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Ultimate Shape onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Ultimate Shape mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Ultimate Shape Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Ultimate Shape ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Ultimate Shape ter zake.

 2. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Ultimate Shape uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.

 3. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

 4. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. Ultimate Shape is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

 2. Indien de nakoming van de Overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt of langer dan drie maanden voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 3. Indien Ultimate Shape bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te declareren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Ultimate Shape is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Ultimate Shape ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Ultimate Shape in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Ultimate Shape gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, voor zover de Wederpartij niet reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Ultimate Shape heeft gesteld.

 3. Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de Overeenkomst door Ultimate Shape geleden schade komt voor rekening van de Wederpartij.

 4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Ultimate Shape op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

 5. Indien Ultimate Shape de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Ultimate Shape vermeldt uitdrukkelijk de prijs en de eventuele inschrijfkosten.

 2. Ultimate Shape hanteert standaard de volgende betalingsvoorwaarden, maar Partijen kunnen daarvan uitdrukkelijk en Schriftelijk afwijken: Ten aanzien van Personal Coaching, losse Trainingen en Rittenkaarten vordert Ultimate Shape volledige vooruitbetaling. Betaling voor Lidmaatschappen vindt periodiek plaats middels automatische incasso;

 3. Voor Vitaliteitstrajecten is 50% van de totaalprijs bij het aangaan van de Overeenkomst verschuldigd en het restant na afloop van het Vitaliteitstraject. Eventueel later overeengekomen bijkomende Diensten worden na afloop van het Vitaliteitstraject in rekening gebracht.

 4. Ultimate Shape is niet gehouden (verder) uitvoering aan de Overeenkomst te geven voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens Ultimate Shape rustende betalingsverplichting.

 5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Ultimate Shape aangewezen wijze en binnen de door Ultimate Shape aangezegde of vermelde termijn. In geval van overboeking hanteert Ultimate Shape een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 6. In geval van betaling middels automatische incasso de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken of in geval een betaling wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels overboeking te geschieden, binnen de alsdan door Ultimate Shape op de factuur vermelde termijn. In geval van stornering is Ultimate Shape, onverminderd het bepaalde in lid 7, 8 en 9, voorts gerechtigd de aan de stornering verbonden kosten in rekening te brengen.

 7. Ultimate Shape is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.

 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.

  1. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen, onverminderd het bepaalde in het volgende lid, voor rekening van de Wederpartij.

  2. In geval van betalingsverzuim van een Consument, zal Ultimate Shape niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de Consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste veertien dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan. Als de Consument na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is Ultimate Shape gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Ultimate Shape draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Ultimate Shape kan worden toegerekend.

 2. Ultimate Shape draagt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan doordat de instructies van de instructeur, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd.

 3. Gebruik van de Dienstverlening is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico. Ultimate Shape is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. De Wederpartij vrijwaart Ultimate Shape van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door Ultimate Shape aangeboden Diensten.

 4. Ultimate Shape aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet behalen van resultaten in verband met de Dienstverlening. Ultimate Shape verbindt zich ter zake uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.

 5. Ultimate Shape is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

 6. Mocht Ultimate Shape aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Ultimate Shape, indien mogelijk, het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Ultimate Shape hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Ultimate Shape ter zake vervalt.

 7. De aansprakelijkheid van Ultimate Shape is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Ultimate Shape betrekking heeft.

 8. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle aan haar toerekenbare schade ontstaan in verband met het gebruik van de door Ultimate Shape op zijn locatie beschikbaar gestelde materialen en overige eigendommen van Ultimate Shape of derden.

 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Ultimate Shape een jaar.

ARTIKEL 16. | NIET-OVERNAME PERSONEEL

De Wederpartij neemt geen medewerkers van Ultimate Shape (of van ondernemingen waarop Ultimate Shape ter uitvoering van de Overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst) in dienst. Ook laat zij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot een jaar na het eindigen daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: Partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die Schriftelijk zijn vastgelegd.

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Ultimate Shape behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die hem krachtens de wet toekomen. Een aan de Wederpartij toerekenbare inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Ultimate Shape, verplicht de Wederpartij tot onmiddellijke ongedaanmaking en staking van de inbreuk, alsook vergoeding van de schade die Ultimate Shape dientengevolge lijdt.

 2. De aan de Wederpartij toekomende rechten uit de Overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder voorafgaande instemming van Ultimate Shape niet worden overgedragen aan derden.

 3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter of een geschillencommissie, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 5. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Ultimate Shape aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

bottom of page